Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:


•    Zbierka na charitu, ktorá sa v našej farnosti konala na prvú adventnú nedeľu, vyniesla 725,- Eur.
•    Sviatosť pokánia: ráno pred sv. omšou od 5:40 hod.
•    Dnešné dopoludňajšie sväté omše slávia saleziáni dona Bosca z Popradu – Veľkej, ktorí sa takýmto spôsobom chcú poďakovať za zemiaky.
•    V tomto týždni máme zimné kántrové dni: v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je: príchod Kristovho kráľovstva do rodín. duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
•    Roráty - pre niektorých je to možno úplne neznáme slovo; pre iných nosí v sebe čaro adventu. Sú to spevy a sväté omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super...“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti...“
Rorátne sväté omše sa pri svetlách sviečok slávili každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra.
Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo. Okná chrámu už bývali rozsvietené a hoci bolo iba šesť hodín ráno, kostoly boli plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.

 

 
Farnost Hrustin