Aktuality


PRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:   

•    Sv. pokánia - Spovedať budeme polhodiny pred sv. omšou.
•    Svätá omša s príhovorom pre deti bude v Hruštíne vo štvrtok a v utorok vo Vaňovke.
•    Od 18. Do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na tento úmysel sa budeme modliť aj pri svätých omšiach.
•    V piatok bude vystavená sviatosť Oltárna k adorácii od 17:00 do 18:00hod.
•    V sobotu  o 9:00 hod. bude na farskom úrade krstná a sobášna náuka.
•    Na výveske je zverejnený rozpis vysluhovania slávností, sviatosti krstu a náuk v našej farnosti pre rok 2018. Dátumy náuk sú predbežné – v závislostí od nepredvídaných skutočností sa môžu meniť – je potrebné sledovať aj farské oznamy.
•    Prvé sv. prijímanie v Hruštíne bude 3. júna 2018 a vo Vaňovke 10. júna 2018.

•    Nedeľa Katolíckej univerzity (28. január 2018)

Drahí otcovia arcibiskupi a biskupi, spolubratia v kňazskej a diakonskej službe, bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity, nedeľa 28. januára 2018 s liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa. Chceme túto nedeľu využiť ponajprv ako príležitosť poďakovať sa Pánu Bohu za vznik a poslanie Katolíckej univerzity. Rovnako sa chceme spoločne poďakovať za všetkých jej doterajších absolventov. Naša vďaka patrí Pánu Bohu aj za jej prítomnosť: študentov, pedagógov, zamestnancov a za všetkých našich dobrodincov duchovných i materiálnych darov. Ďakujeme hlavne chorým a trpiacim za prinášané obety a všetkým za dar modlitby a ľudskej sympatie. Každé kresťanské „Pán Boh zaplať!“, ale aj ľudské „ďakujem“ otvára nový nádejný priestor budúcnosti tak samotnej univerzity, ako aj všetkých nás, ktorí sme s ňou spojení a to cez naše „prosím, prosíme...!“ Prosíme, aby Pán požehnával a odmenil tých, ktorí pre dobro Katolíckej univerzity pracujú, obetujú sa, modlia sa i trpia. Modlíme sa spoločne za Katolícku univerzitu, aby sa denne ponárala do pokoja a tvorivého ticha a mohla v pokoji byť služobníčkou pravdy v láske. Prosme, nech Božie požehnanie sprevádza celé dielo Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Kiež by sa jej darilo „vyrábať" čím viac duchovného „kyslíka" na ozdravenie duchovného ovzdušia na našom milovanom Slovensku. Aj pre tento rok ostáva hlavným poslaním Katolíckej univerzity pestovať vedu a vieru v našej spoločnosti; stáť v službách hlásania Evanjelia pre dobro života; pomáhať pri budovaní civilizácie lásky poskytovaním všestranného vzdelávania,   ale aj kresťanskej kultúry a to všetko v kontexte premodleného a osobného svedectva každého z nás. Katolícka univerzita má pred sebou výzvu, ktorá je vložená do jej podstaty: aby bola miestom, kde prebieha ten vznešený zápas o porozumenie skutočného poznania, ktoré môže človek dosiahnuť vtedy, keď dosiahne vyváženosť medzi poznaním, ktoré prináša viera  a poznaním, ktoré prináša rozum. Vrúcne vám ďakujem v mene súčasných 3629 študentov Katolíckej univerzity ako aj v mene jej pedagógov i zamestnancov za vašu podporu. Chcem všetkých nádejných študentov i záujemcov o štúdium pozvať na Deň otvorených dverí, ktorý bude na Katolíckej univerzite v Ružomberku v utorok 6. februára 2018.

S úctou Jozef Jarab,  rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku


OHLÁŠKY:

•    Jakub Kotúľ – syn Stanislava a Daniely rod. Ťasnochovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci vo Vasiľove a Anna Škapcová – dcéra Jozefa a Anny rod. Ulíkovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Pamätajme na nich v modlitbách...Submenu

 

 
Farnosť Hruštín