Panna Mária Kráľovná všetkých svätých - Kráľovná anjelov


V našom katolíckom náboženstve máme veľmi dobre rozvinutú mariánsku úctu z vieroučného hľadiska ako aj z hľadiska našej náboženskej praxe. Máme presne definované pojmy o mariánskej úcte, takže sa nemôže stať, žeby niektoré výrazy bolo možné rozumieť nesprávne. O Panne Márii ani v dejinách nevznikol žiaden blud. Máme aj dobre ustálenú náboženskú prax, ktorá taktiež presne rozlišuje také úkony, ktorými sa preukazuje úcta Panne Márii a iným svätým a na druhej strane zas úkony preukazujúce kult klaňania sa Bohu alebo ktorejkoľvek božskej osobe individuálne. To je dôkazom, že táto svätosť Panny Márie je menšia od Božej svätosti a zas je vyššia ako svätosť anjelov a svätých. Z toho potom povstávajú aj dva tituly Panny Márie: Panna Mária Kráľovná všetkých svätých a Kráľovná anjelov.


Titul Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých je pomerne ľahko pochopiteľný, pretože označuje Pannu Máriu ako najsvätejšiu zo všetkých ľudí. Katechizmus Katolíckej cirkvi v bode 61 učí, že aj patriarchovia, proroci a iné postavy Starého zákona boli a vždy budú uctievané ako svätí vo všetkých liturgických tradíciách Cirkvi. Úcta Panny Márie ako Kráľovnej všetkých svätých tak nadobúda významný rozmer. Panna Mária viedla skrytý život v nazaretskej chudobe. Svoju svätosť nadobudla jednak osobitnými Božími milosťami, ktoré jej Pán Boh daroval pre budúce zásluhy Ježiša Krista a jednak aj svojou vlastnou príčinlivosťou. Tak má Panna Mária absolútne prvé miesto v nebeskej sláve spomedzi ľudí. Je teda vyvýšená aj nad patriarchov, prorokov, mučeníkov a vyznávačov... 


Druhý titul Panny Márie, Kráľovná anjelov, hovorí o Máriinom vyvýšení nad anjelov. Máriina svätosť a nebeská vznešenosť je taká veľká, že prevyšuje aj anjelov. Táto úžasná pravda nás napĺňa nadšením, že človek je vôbec schopný svojou svätosťou prevyšovať už aj tak nepredstaviteľnú svätosť anjelov. Vlastným dôvodom tohto Máriinho vyvýšenia nad anjelov je jej hodnosť Bohorodičky. Ak jej Syn, Bohočlovek Ježiš Kristus, je vyvýšený nad anjelov ako Kráľ neba a zeme, potom aj jeho Matka Panna Mária je vyvýšená nad anjelov a uctievaná ako ich Kráľovná. Je to celkom logické: svätosť anjelov, ktorú tieto duchovné bytosti vlastnia, je hodná nášho obdivu, pretože dokonalosť dobrých anjelov nikdy nezatienil nijaký hriech. Máriina svätosť je však ešte viac hodná obdivu, pretože jej svätosť sa zrodila v oveľa ťažších podmienkach, než sú podmienky anjelov. Náš ľudský život je poznačený bolesťou, smrťou, nevýslovným trápením, zradou, potupou... To všetko musela Panna Mária prežiť a zvládnuť... Anjeli pritom mali dokonalé poznanie, ktoré Panna Mária nemala. A predsa dosiahla väčšiu dokonalosť a svätosť, ako je svätosť anjelov!
Dôsledky Máriinej svätosti a dokonalosti pre nás.  V Prvom liste Korinťanom sa uvádza zaujímavé tvrdenie sv. Pavla: Neviete, že budeme súdiť anjelov? Autori toto tvrdenie sv. Pavla vysvetľujú v tom zmysle, že my budeme sudcami anjelov v zmysle akýchsi prísediacich na súde, ktorý vykoná Boh. Náš súd nad anjelmi bude spočívať vo vyjadrení súhlasu s tým súdom, ktorý vynesie nad anjelmi Boh. Bohu sa zo všetkých stvorených bytostí najviac približuje človek, ktorý je schopný mysticky sa s Bohom zjednotiť. Iba človek dostal určitú mieru morálnej a poznávacej autonómie. Iba človek je okrem Boha schopný preukazovať milosrdenstvo. Panna Mária je aj v tomto zmysle jednoznačne dokonalejšia ako sú anjeli. Zaslúži si preto, aby sme ju vzývali ako Kráľovnú všetkých svätých a Kráľovnú anjelov.

Keď voláme o pomoc Kráľovnú všetkých svätých, skrze ňu voláme o pomoc všetkých obyvateľov jej kráľovstva, ktoré je kráľovstvom jej Syna – večným Božím kráľovstvom. Keď voláme Kráľovná anjelov, hľadia na ňu všetky zbory anjelov a pripájajú sa k jej hlasu. S nimi sa spájajú patriarchovia, proroci, apoštoli, mučeníci, vyznávači, panny, celé nebo, všetci svätí. Keď hovorí ona, všetci svätí mlčia v úctivej pozornosti. A jej Syn s nevýslovnou láskou počúva jej reč, ktorou sa ozýva celé nebo, a predkladá ju ináč neprístupnému trónu Najsvätejšej Trojice.

Modlime sa k našej najsvätejšej a najdokonalejšej Matke slovami pápeža Pia XII.:
Ako ty v nebi vykonávaš primát nad šíkmi anjelov, ktorí ťa nazývajú svojou Kráľovnou, nad zástupmi svätých, ktorí sa tešia z kontemplácie tvojej žiarivej krásy, tak kraľuj nad celým ľudským rodom, predovšetkým otvárajúc cesty viery tým, ktorí ešte nepoznajú tvojho Syna.

SIET - Aadventné zamyslenie.
Je veľa povolaní a zamestnaní. Pre každé povolanie a zamestnanie je typický nejaký pracovný nástroj. Opravár - skrutkovač, murár – kelňa, pastier – palica, úradník – počítač, maliar – štetec, spevák – mikrofón, učiteľ – tabuľa, lekár – teplomer, kňaz – oltár... ...rybár – sieť. Prečo na záver rybár a sieť?  Lebo aj tí, ktorých Pán Ježiš povolal do svojej väčšej blízkosti, boli práve rybári. Prečo si Pán Ježiš spomedzi všetkých povolaní vyvolil práve rybárov? Možno práve kvôli rybárskemu pracovnému náradiu - kvôli sieti, o ktorej sa zmieňuje aj evanjelium slovami: „Oni zanechali siete a išli za ním.“ No a práve s tou sieťou máme dočinenie všetci, hoci nie sme ani rybármi. Každý z nás sa nachádza v nejakej sieti života, ktorú nám tiež treba zanechať, aby sme sa mohli dostať do väčšej Ježišovej blízkosti. Pre niekoho tou sieťou je televízia, pre iného prázdne klebetenie v domácnosti alebo vysedávanie v spoločenských zariadeniach, na druhej strane prehnaná pracovitosť, zaneprázdnenosť a iné naviazanosti, ktoré nám zabraňujú dať vo svojom živote viac času i väčší priestor Bohu. 


Advent je čas, kedy na tej sieti môžeme prestrihnúť oko a oslobodiť sa pre Boha, ísť viac za Ježišom. Slovo advent je zložené z dvoch latinských slov „venio“ = slov. „prichádzať“ a predložky „ad“ = slov. „k“. Slovo „ad-vent“ = slov. „príchod k“ sa nevzťahuje len na Ježiša, že len on prichádza od nebeského Otca k nám. Ale aj my v čase adventu mali by sme prichádzať k nemu, vyjsť v ústrety Ježišovi prichádzajúcemu k nám. 


Čo to bola za sila, keď rybári, pre ktorých bol Ježiš cudzí, keď ho videli po prvýkrát, a oni hneď pri tom prvom stretnutí kvôli nemu opustili svoje siete? Bola to veľká Ježišova láska. Akoby im Ježiš povedal: Ja som tu len kvôli vám a pre vás, kvôli ničomu inému, či ďalšiemu. I nás chce Ježiš osloviť svojou láskou, na ktorú je dnešný svet taký chudobný, lebo je až príliš vo všetkom vypočítavý. Dnes je v živote všetko dopredu naplánované, vymerané, premyslené – až moc rozumu a potom málo srdca. Keď sa vyslobodíme z tých rôznych sietí, ktoré nám prekážajú nielen venovať viac času Bohu, ale nás obmedzujú i v prejavoch lásky ku blížnemu, a prídeme do väčšej Ježišovej blízkosti, on potom i naše srdce zapáli láskou, ukáže nám, že láska v živote je tá najväčšia hodnota. A to je liek pre dnešný svet bez lásky – nie na lásku vždy len čakať, ale lásku prejaviť tak, aby to ten druhý po našom boku aj zacítil. Sme povolaním kresťania – Kristovi nasledovníci a pracovným nástrojom v našich rukách je láska. Učiňme ten nástroj viditeľný tým, že si budene túto lásku navzájom prejavovať. Nech adventné a vianočné dni prebudia Ježišovu lásku v našich srdciach, aby sme si ju preukazovali aj v ostatný dňoch roka. Najväčším darom Vianoc je Ježišova láska pre tento svet.

Báseň: Kedy sú Vianoce?

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k stolu. Mamka, ocko, detičky, dedkovia aj babičky.
Vianoce sú od Ježiška dal nám lásku do balíčka. Bolo jej dosť. Dostal každý, rozdelil ju raz a navždy.
Medzi ľudí, kvietočky, zvieratká aj včeličky. Kúsok lásky zo srdiečka ukry aj ty do balíčka.                   

p. farár

 

 
Farnosť Hruštín