AktualityPRÍLEŽITOSTNÉ OZNAMY:

•    Kán. 1247: V nedeľu a v iné prikázané sviatky sú veriaci povinní zúčastniť sa na celej sv. omši. Okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána, alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu.
•    Veriaci, ktorý na sviatok sv. Petra a Pavla zbožne používa nábožné predmety (napr. ruženec, škapuliar, krížik...) požehnané pápežom alebo biskupom, môže získať úplné odpustky. K tomu je potrebné pripojiť Vyznanie viery.
•    Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca sa presúva na 27 nedeľu v Cezročnom období čo je  04.10.2020.
•    V pondelok máme aj koniec školského roka. Ďakovná svätá omša so slávnostným „Te Deum“ bude o 7:45 hod.
•    Sv. spoveď pred prvým piatkom: Hruštín: ráno 6:15 do sv. omše
 
- streda -   od 17:00 do sv. omše
- štvrtok - od 17:00 do sv. omše
- piatok -  od 17:00 do sv. omše
•    Chorých na prvý piatok navštívime od 8:00 hod.
•    Fatimská sobota: Začneme spoločnou modlitbou posvätného ruženca o 6:45hod., po ktorom bude svätá omša a zakončíme krátkou adoráciou a Eucharistickým požehnaním.
•    Z rozhodnutia otca biskupa Štefana Sečku, pán kaplán Mgr. Michal Pavol, končí pôsobenie v našej farnosti. Od 1. júla 2020 bude kaplánom vo farnosti Lendak.
•    Od 1. júla 2020 bude novým kaplánom vo farnosti Hruštín Mgr. Peter Gaži, kaplán farnosti Oravský Podzámok.
•    Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej odpustovej slávnosti - skupinám, ktoré mali na starosti výzdobu a upratovanie kostola; p. kostolníkovi; miništrantom; p. kantorovi; spevokolu; oblečeným do kroja... a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku skrášleniu dnešnej slávnosti.


OHLÁŠKY:
•    Ľubomír Záhora – syn Ľubomíra a Ruženy rod. Slivčákovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Lenka Furielová – dcéra Pavla a Heleny rod. Meľovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Dlhej nad Oravou. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Ľubomír Jaššo – syn Miroslava a Daniely rod. Valkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Soňa Kasanová – dcéra Albína a Ivety rod. Kabanová; narodená v Trstenej, bývajúca vo Vavrečke. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
•    Ľuboš Zemenčík – syn Ľubomíra a Márie rod. Večerkovej; narodený v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne - Vaňovke a Monika Koňarčíková – dcéra Jozefa a Marty rod. Šurínovej; narodená v Dolnom Kubíne, bývajúca v Rabči. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry,
v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.
Dokument si môžete pozrieť na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=9FKArzs0Ps4&feature=youtu.be

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.
Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.
Mons. A. Tyrol, generálny vikár

https://www.youtube.com/c/RímskokatolíckafarnosťNámestovo