História farnosti

Hruštín bol na začiatku od svojho založenia až po proces rekatolizácie protestantskou osadou, pretože patrila oravskému zemepánovi Jurajovi Thurzovi, ktorý bol evanjelického vierovyznania. Koncom 16. stor. založil Juraj Thurzo v obci Lokca faru pre všetky vtedajšie osady za Magurou. Hruštín bol teda filiálkou Lokce a obyvatelia navštevovali tamojší kostol, keďže vlastný ešte nemali. Pod vplyvom rekatolizačného hnutia sa obyvatelia farnosti Lokca začali obracať na katolícku vieru. V roku 1631, keď narástol počet osadníkov Hruštína a zlepšila sa jeho hospodárska situácia, si obyvatelia pod vedením šoltýsa Michala Lukáčika postavili drevený kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Samostatná farnosť v Hruštíne bola založená v roku 1787 s pridelenými dvoma filiálkami Babínom a Vaňovkou. Dôvodom vzniku fary bol rast obyvateľstva a súčasne lokčanský farár sa už nestíhal starať o všetky obce v okolí Lokce. Prvým farárom v Hruštíne bol Pavol Szlavkay, dovtedy kaplán v Spišskej Kapitule.
Farský kostol: Prvý kostol v Hruštíne bol postavený r. 1631 a bol drevený. Murovaný kostol sv. Jána Krstiteľa bol postavený r. 1820. Má pôdorys pozdĺžneho tvaru, je jednoloďový, priestranný, klasicistického slohu s čiastočne predsunutou vežou, zakončenou cibuľovitou kupolou. V interiéri kostola sa nachádza hlavný oltár sv. Jána Kr. s rozmermi 820 x 383 cm, bočný oltár Panny Márie 420 x 215 cm, bočný oltár Božského srdca 420 x 215 cm. Kostol má šesť zvonov. V oknách kostola sú farebné obrazy z r. 1970. R. 1990 boli do veže kostola inštalované vežové hodiny. Posledná rekonštrukcia kostola prebehla r. 1992 a dňa 15. 8. 1992 bol konsekrovaný. R. 2002 došlo k výmene krytiny veže. Nové pokrytie je medené.

FILIÁLKA VAŇOVKA
Vaňovka pôvodne patrila, ako aj Hruštín, do farnosti v Lokci. Po zriadení farnosti v Hruštíne v roku 1787 sa stala filiálkou Hruštína a je ňou aj v súčasnosti.
Filiálny kostol: V roku 1833 sa vo Vaňovke začalo sa stavbou dreveného kostolíka zasväteného sv. Vendelínovi. Spočiatku sa sv. omša v kostolíku slúžila len dva razy do roka, a to na sviatok sv. Anny a na sv. Vendelína. Obyvatelia chodievali na bohoslužby do Hruština. Od roku 1967 začali kňazi z Hruštína konať bohoslužby aj vo Vaňovke. Kostolík bol svojimi priestormi veľmi malý, preto sa veriaci rozhodli zväčšiť ho pribudovaním ďalšieho priestoru v pozdĺžnom smere. V kostole sv. Vendelína vo Vaňovke nachádza sa neskorobarokový hlavný oltár sv. Vendelína zo začiatku 19. stor. z polychrómovanej drevorezby. V roku 1991 prebehla rekonštrukcia a prístavba kostola sv. Vedelína, roku 1998 došlo k výmene lavíc. Dňa 9. 11. 2003 kostol sv. Vendelína bol konsekrovaný.

HISTÓRIA OBCE V SKRATKE
Katastrálne územie obce Hruštín sa začleňuje do oblasti Stredných Beskýd, celku Oravskej Magury, podcelku Kubínskej hole a Podhôľno- Magurskej oblasti, celku Oravskej kotliny, podcelku Hruštínskeho podolia.
Priestor, v ktorom sa nachádza dnešná obec Hruštín, bol s veľkou pravdepodobnosťou až do polovice 16. storočia silne zalesnený a teda neosídlený. Rozsiahly kolonizačný ruch v Oravskom Zamagurí zavládol po roku 1550. Na Hornú Oravu začali prichádzať pastieri s dobytkom a tu sa začali trvalo usadzovať. Osadníci sa usídľovali okolo prúdu Bielej Oravy a Hruštínky. Oravské hradné panstvo pre najpriaznivejšie zužitkovanie plôch, sa nových osadníkov snažilo trvalo pripútať k pôde jej pričleňovaním.
Podľa prvých písomných zmienok sa vznik obce Hruštín datuje rokom 1588. Obyvatelia sa živili pestovaním obilia, zemiakov a chovom dobytka. Remeselná výroba sa prispôsobovala potrebám poľnohospodárskej výroby. Remeselníci – roľníci zhotovovali odevy z plátna, vlny, vyrábali obuv, šili krpce, z dreva a kovu vyhotovovali menej náročné poľnohospodárske náradie.
V roku 1916 bola postavená prvá dvojgátrová píla. Hruštinci si stavali domy celé z dreva, bol to jediný dostupný stavebný materiál.
Začiatok 20. storočia bol charakterizovaný vznikom rôznych spolkov ako dobrovoľný hasičský spolok, spolok bývalých urbarialistov, gazdovský a potravinový spolok, pasienkové spoločenstvo. Z kultúrnych spolkov to boli kultúrna komisia Matice slovenskej, Živena a Červený kríž.
 

 
Farnosť Hruštín