Sviatosti

"Sviatosti s� ��inn� znaky milosti ustanoven� Kristom a zveren� Cirkvi, ktor�mi sa n�m ude�uje Bo�� �ivot."
(pozri KKC)

V tejto �asti n�jdete usmernenia k prijatiu niektor�ch sviatost�. Pripom�name, �e term�ny stretnut� sa m��u pod�a okolnost� meni�, preto pravidelne sledujte farsk� oznamy.


Submenu

 

 
Farnost Hrustin