Krst

Príprava na krst v našej farnosti spočíva v absolvovaní dvoch náuk. Prvá náuka sa volá teoretická krstná náuka. Na nej sa vysvetľuje teológia krstu. Táto náuka býva vo farskom úrade zvyčajne prvú sobotu v mesiaci (po prvom piatku) o 8,30.
V roku 2011 náuky v týchto dňoch: 
3.12.


Druhá náuka sa volá praktická krstná náuka. Na nej sa vysvetľuje postup pri obrade krstu a vypisujú sa krstné lístky. Táto náuka zvyčajne býva druhý piatok v mesiaci v kostole po večernej sv. omši. V roku 2011 budú náuky v tieto dni: 
9.12.
Obidve krstné náuky absolvujú rodičia i krstní rodičia. Sv. spoveď pred krstom je v piatok pred sv. omšou. Krsty sú druhú nedeľu v mesiaci pri sv. omši o 11.00 hod.

Krstní rodičia
Kódex kanonického práva v kánone 874 hovorí, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
- aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu
- aby mal 16. rokov teda nie mladší
- stačí jeden krstný rodič, no u nás to obvykle býva manželský pár. Ak je jeden z nich z neekleziálnej Cirkvi, má možnosť byť krstným rodičom jedine ak ten druhý je katolík, a on je len ako svedok krstu
- aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

 

 
Farnosť Hruštín