Manželstvo

Príprava na sobáš v našej farnosti spočíva v absolvovaní štyroch náuk.

Prvá
sobášna náuka spočíva v nahlásení sobáša, vypíše sa sobášna zápisnica, vysvetlia sa manželské prekážky. Na túto náuku nech sa snúbenci dostavia na farský úrad v ktoromkoľvek čase, ale najmenej tri mesiace pred sobášom. Pri tejto prvej náuke budú preverení aj zo základných náboženských vedomostí.

Druhá sobášna náuka spočíva v zopakovaní si vedomostí z vierouky a mravouky. Táto náuka býva vo farskom úrade zvyčajne druhú sobotu v mesiaci o 8,30.

Tretia
sobášna náuka  spočíva v zopakovaní si vedomostí o sviatostiach a duchovnom živote. Tiež sa na nej preberajú zásady kresťanského manželstva a rodiny. Táto náuka býva vo farskom úrade zvyčajne tretiu sobotu v mesiaci o 8,30.

Štvrtá sobášna náuka spočíva vo vysvetlení sobášneho obradu. Táto náuka býva vo farskom úrade v piatok pred sobášom po večernej sv. omši.

Dátumy jednotlivých náuk treba sledovať v oznamoch.
Každý pár snúbencov musí do sobáša absolvovať všetky štyri náuky, preto prosíme snúbencov, aby si podľa toho zariadili svoje povinnosti. Sv. spoveď snúbencov je pred sv. omšou v piatok pred sobášom.

 

 
Farnosť Hruštín