Pobožnosť k relikvii sv.Faustíny Božie milosrdenstvo


Božie milosrdenstvo a sv. sestra Fautína – relikvia.

1. Video na úvod: Je to krv


https://www.youtube.com/watch?v=DOXfFcSx2tQ

V mene Otca...

Najkrajší vzťah medzi ľuďmi má meno láska. Láska je aj vo vzťahu medzi človekom a Bohom. Boh však svojou láskou prevyšuje lásku človeka. Človek nikdy nedokáže milovať Boh tak vrúcne ako Boh miluje človeka. Boh dokonca človeka miluje, aj keď ho človek zrádza. A preto pre lásku Boha k človeku máme aj špeciálne pomenovanie. Láska Boha k človeku sa vola milosrdenstvo. Je to slovo zložené z dvoch slov milovať srdcom. Takto celým svojím srdcom nás Boh miluje.

Srdce je orgán, cez ktorý prechádza všetka krv do všetkých častí tela a udržiava život. Aj Božie Ježišovo srdce nás miluje tak, že vylialo svoju poslednú krv, aby nám všetkým darovalo život. Na rany po bičovaní a tŕním korunovaní sa neveriaci Tomáš mohol len pozerať, do rán po klincoch mohol vložiť svoj prst, ale do rany na Ježišovom boku mohol vložiť celú svoju ruku. Rana po kópii na Ježišovom srdci je najväčšia zo všetkých Kristových rán a preto z nej vytieklo najviac krvi a doteraz nej vyteká najviac milosti pre nás. Preto zvelebovanie Božieho milosrdenstva začíname povzdychom: O Krv a Voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás, - dôverujeme ti!

 

2. Video: vojak Kassius – od začiatku do do 2,42

https://www.youtube.com/watch?v=0QqWkAWXO_k&index=19&list=RDW2O6VFxMzac

Kde sa to všetko s Ježišovým milosrdenstvom vychádzajúcim  Kristovho prebodnutého boku začalo? Začalo sa to už pri samotnom Ježišovom kríži. Prvý zázrak milosrdenstva sa stal samotnému vojakovi, ktorý Ježišovi ranu na boku svojou kópiou spôsobil. O tomto vojakovi v evanjeliu podľa Jána čítame jednu skromnú vetu: „No keď prišli k Ježišovi  a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kópiou prebodol bok a hneď z neho vyšla krv a voda“. Túto jednu vetu evanjelia nám vo svojich videniach podrobnejšie opisuje bl. Katarína Emmerichová: „Po ukrižovaní Ježiša na Golgote vládol smútok. Poddôstojník Kassius sa pohyboval na koni z jednej strany na druhú. Bol to dvadsaťpäťročný mladík, ktorému sa jeho podriadení často vysmievali pre jeho škuľavosť. Na popravisko prišli šiesti kati. Lotrom, ktorí boli s Kristom ukrižovaní ťažkými železnými tyčami dolámali kolená, nohy, ruky a hrudník. Potom kati pristavili rebrík ku Ježišovmu krížu a skúmali, Ježišovo telo, aby zistili, či ešte žije. V tej chvíli Kassius, ktorý nemal pochybnosti o tom, že Ježiš je už mŕtvy, na náhly popud popohnal svojho koňa ku krížu a prebodol Ježišovi pravý bok, pričom kópia úplne prešla srdcom. Z rany vyrazili prúd krvi a prúd vody, ktorý ostriekal Kassiovu tvár. Kasius zoskočil z koňa, padol na kolená, bil sa v prsia a nahlas vyznával Ježiša. V tej chvíli sa mu zázračne uzdravili oči. Kassius sa hneď po tomto čine stal poníženým srdcom a chválil Boha pred všetkými prítomnými. Oči jeho duše sa otvorili svetlu pravdy práve tak ako jeho telesné oči. Najsvätejšia Kristova Krv zmiešaná s vodou zatiaľ stekala na skalu pod krížom. Kassius, Mária Magdaléna a svätá Panna naberali krv do nádob a utierali ju šatkami. Ich slzy sa miešali s najsvätejšou krvou. Kassius sa od tej chvíle nazýval Longius a stále so sebou nosil v ampulke vzácnu Ježišovu krv.“ Na prvý pohľad sa zdá, že vojak Kassius Ježišovi ublížil, keď mu kópiou prebodol srdce, ale v skutočnosti mu preukázal milosrdenstvo, lebo ochránil Ježiša pred tým, aby mu polámali kosti. Aj Ježiš sa mu odvďačil tým, že mu preukázal milosrdenstvo, vyliečil mu telesný i duchovný zrak.

Zdá sa že od tohto prvého zázraku Božie milosrdenstvo akoby sa odmlčalo. Ale nie je to tak, ono sa prejavuje dennodenne. Každý deň sa Ježišova milosrdná láska niekoho dotkne a zmení mu život. To len my ľudia sme voči prejavom Božieho milosrdenstva málo všímaví. V roku 1933 bolo 1900 rokov od vykúpenia ľudstva Ježišovou krvou a krátko predtým sa Božie milosrdenstvo ľudstvu pre naše časy znovu pripomenulo prostredníctvom sestry Faustíny:

3. Video: sv. Faustína – posolstvo – celých 4,47

https://www.youtube.com/watch?v=v0uJ6rXP4V0

           

Prečo je Božie milosrdenstvo také potrebné? Prečo nám Ježiš úctu ku svojmu milosrdenstvu až vnucuje? Stačí si položiť otázku z druhej strany: Čo by bolo s nami ľuďmi, keby Božieho milosrdenstva nebolo? Naším údelom po smrti by bolo večné zatratenie. A večné zatratenie je veľká bolesť, ktorá už nikdy neprestane. Do pekla sa možno ľahko dostať, lebo dnes sa o ňom malo hovorí. Sestra Faustína o svojom videní pekla hovorí:

4. Video: Peklo – od 0,52 do 3,09

https://www.youtube.com/watch?v=WDDjY2suVng

           

Ako sa dá pred pekelnými mukami zachrániť? Pán Ježiš prostredníctvom sestry Faustíny žiada len štyri malé veci, ktorými je jeho milosrdenstvo zvelebované a prijímané srdcom človeka do svojho života.

1. vec je uctievanie obrazu Božieho milosrdenstva. Jeho vznik je spojený s prvým videním Pána Ježiša, ktoré mala Sestra Faustína v Plocku 22. februára 1931, počas ktorého Kristus vyslovil želanie, aby namaľovala obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem Ti. Ježiš jej prisľúbil: „Cez ten obraz budem udeľovať dušiam veľa milostí, preto nech má k nemu prístup každá duša. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi, a zvlášť v hodine smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju slávu"

2. vec je Sviatok Božieho milosrdenstva. Podľa priania Pána Ježiša sa má sláviť v prvú nedeľu po Veľkej noci, čo poukazuje na úzke spojenie medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia, a týmto sviatkom. Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké prisľúbenia. Najväčšie z nich spojil so svätým prijímaním, prijatým v tento deň - je to prisľúbenie „úplného odpustenia vín a trestov”, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a v sviatok B. milosrdenstva svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát"

3. vec je Korunka ku Božiemu milosrdenstvu. Túto modlitbu nadiktoval Pán Ježiš Sestre Faustíne vo Vilniuse v roku 1935 a povedal:  „Keď sa budú modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo ma budú prosiť. Ak to bude v zhode s mojou vôľou" Zvláštne prisľúbenia v spojitosti s Korunkou sa týkajú hodiny smrti. Milosť šťastnej a pokojnej smrti môžu si j vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami. Hoci by bol hriešnik najzatvrdilejší, ak sa len raz pomodlí túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva."

4. vec je Hodina Božieho milosrdenstva. Kristus chce, aby sme v Hodine Milosrdenstva rozjímali o jeho bolestnom umučení, zvelebovali a oslavovali Božie milosrdenstvo, lebo v tejto hodine sa najvýraznejšie prejavila Božia láska k ľud'om. „Vždy keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, a zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj pre druhých. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie..."

            Ak sa tieto prejavy úcty k Božiemu milosrdenstvu spoja do jedného úkonu: ak sa pomodlíme korunku ku Božiemu milosrdenstvu o tretej hodine pred obrazom Božieho milosrdenstva, ani si nevieme predstaviť, koľkými milosťami nás Ježiš zahŕňa a aké to bude pre nás prospešné najmä v našej hodine smrti.

5. Video: Desiatok z Korunky – celých 5,36

https://www.youtube.com/watch?v=dHLTGvz6OKY

 

Aby sa spomínané štyri prejavy úcty k Božiemu milosrdenstvu nevykonávali povrchne, Pán Ježiš prostredníctvom sestry Faustíny vyžaduje pri úcte k Božiemu milosrdenstvu ešte dva vnútorné postoje.

1. Dôvera. Už z nápisu, ktorý si Ježiš želal mať na svojom obraze milosrdenstva: Ježišu, dôverujem ti, dá sa usúdiť, že dôvera je dušou úcty k Božiemu milosrdenstvu. Bez dôvery je všetko mŕtve, bez dôvery Pán Ježiš nemôže udeľovať duši svoje milosti. „Milosti z môjho milosrdenstva možno načierať jedinou nádobou, a tou je dôvera. Čím väčšmi duša dôveruje, tým viac dostane. Duše, ktoré mi bezhranične dôverujú sú pre mňa veľkou radosťou, lebo do takých duší prelievam všetky poklady svojich milostí. Teším sa, že žiadajú veľa, lebo mojou túžbou je dávať veľa, a to veľmi veľa. Duša, ktorá dôveruje v moje milosrdenstvo je najšťastnejšia, lebo ja sám sa o ňu starám"

Modlitba sestry Faustíny za dôveru: „Utiekam sa k Tvojmu milosrdenstvu, láskavý Bože, lebo len Ty jediný si dobrý. Aj keď moja úbohosť je veľká a previnenia početné, predsa dôverujem Tvojmu milosrdenstvu, lebo si Boh milosrdenstva a od vekov nebolo počuť, ani nepamätá zem, ani nebo, že by duša, dôverujúca Tvojmu milosrdenstvu, bola sklamaná. Ó, ľútostivý Bože, Ty jediný ma môžeš ospravedlniť a neodmietneš ma nikdy, ked' sa vyberiem skrúšená k Tvojmu milosrdnému Srdcu, ktoré nikdy nikoho neodmietlo, aj keby bol najväčším hriešnikom"

2. Milosrdenstvo. Z úcty k Božiemu milosrdenstvu, aby nebola  povrchná, majú vyplývať aj skutky milosrdenstva prejavované blížnym. Ježiš povedal Faustíne: „Milosrdenstvo máš svojim blížnym preukazovať vždy a všade, nemôžeš sa tomu vyhýbať, ani sa vyhovárať, ani sa od toho oslobodiť. Milosrdenstvo svojím blížnym môžeš prejavovať trojakým spôsobom: po prvé - skutkom, po druhé - slovom, po tretie - modlitbou.“

Modlitba sestry Faustíny za milosrdenstvo ku svojim blížnym: „Túžim sa celá premeniť na Tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom Teba, ó, Pane. Nech tá najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych.

Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné a prichádzala im na pomoc.

Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby mojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych.

Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia.

Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre, a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce.

Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym.

Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si Tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj.  Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo Ty môžeš všetko"

6. Video: nedôvera – najväčší hriech – od 1,50 do 4,28

https://www.youtube.com/watch?v=cMUDOjxGxec

 

Litánie k sv. Faustíne

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zmiluj sa nad nami.

Pane, zmiluj s nad nami.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebies, Bože, zmiluj sa nad nami.

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami.

Sv. Mária, oroduj za nás.

Sv. Faustína, pravý svedok milosrdenstva nebeského Otca

Sv. Faustína, pokorná služobnica Ježiša, Vteleného milosrdenstva

Sv. Faustína, poslušný nástroj Ducha potešiteľa

Sv. Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva

Sv. Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve

Sv. Faustína, verná tajomníčka slov Milosrdného Ježiša

Sv. Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva

Sv. Faustína, správkyňa Boha bohatého na milosrdenstvo

Sv. Faustína, dar Boha pre celý svet

Sv. Faustína, pozorujúca dobrotu Stvoriteľa v každom stvorení

Sv. Faustína, zvelebujúca Boha v tajomstve Vtelenia

Sv. Faustína, účastníčka Pánovho utrpenia a zmŕtvychvstania

Sv. Faustína, sprievodkyňa na ceste Ježišovho kríža

Sv. Faustína, stretávajúca sa s Ježišom so svätých sviatostiach

Sv. Faustína, zjednotená zo Ženíchom vo svojej duši

Sv. Faustína očarená Božím milosrdenstvom v živote Márie

Sv. Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo mystické telo

Sv. Faustína, mocná v pravdivej viere

Sv. Faustína, stála v nezlomnej nádeji

Sv. Faustína, horiaca vrúcnou láskou

Sv. Faustína, pekná skutočnou pokorou

Sv. Faustína, jednoduchá v detskej dôvere

Sv. Faustína, vzor v plnení Božej vôle

Sv. Faustína, príklad obetavej služby

Sv. Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazských a rehoľných duší

Sv. Faustína, ochrana detí a mladých ľudí pred zlom

Sv. Faustína, nádej padajúcich a zúfalých

Sv. Faustína, posila chorých a trpiacich

Sv. Faustína, podporujúca nádej v srdciach umierajúcich

Sv. Faustína, obetujúca sa za hriešnikov

Sv. Faustína, ustarostená o spásu všetkých ľudí

Sv. Faustína, prosiaca o Božie milosrdenstvo pre celý svet

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – odpusť nám, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta – zmiluj sa nad nami.  

V.: Oroduj za nás sv. Faustína
R.: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlime sa:
Milosrdný Bože, prijmi naše vďakyvzdanie za dar života a poslania sv. Faustíny a na jej orodovanie nám pomôž vzrastať v dôvere voči Tebe i v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Modlitba za vyprosenie milosti na príhovor sv. Sestry Faustíny:

Ó, Ježišu, ktorý si svätú Faustínu učinil veľkou ctiteľkou Tvojho nesmierneho milosrdenstva, ráč mi na jej príhovor, ak je to v zhode s Tvojou najsvätejšou vôľou, udeliť milosť..., o ktorú Ťa prosím. Ja hriešny nie som hoden Tvojho milosrdenstva, ale zhliadni na ducha obety a zasvätenia Sestry Faustíny a odmeň jej čnosť vyslyšaním prosieb, ktoré Ti na jej príhovor s dôverou prinášam.

Otče náš. Zdravas’ Mária. Sláva Otcu.

Svätá Sestra Faustína – oroduj za nás.

 

Teraz po záverečnom požehnaní s relikviou sv. sestry Faustíny. možno si túto relikviu uctiť ešte osobne v jej blízkosti v priebehu polhodiny.

 

Záverečné požehnanie s relikviou:

Pán s vami. I s duchom tvojim.

Na príhovor sv. sestry Faustíny nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Ostaňte v Božom pokoji.

 

7. Video: Žehnajúci milosrdný Ježiš – postupe stíšiť a nechať do konca aj počas súkromnej úcty relikvie sv. Faustíny.

https://www.youtube.com/watch?v=dVM20Ks_VlU&list=RDW2O6VFxMzac&index=5

 

Aktuálne fotografie


Hraná Krížová cesta vo Vaňovke 2017

Hraná Krížová cesta v Hruštíne 2017

 

 
Farnosť Hruštín