Aktuality•    Dnes je zbierka pre Boží hrob (zbierka pre Svätú zem).
•    Dnes, v prípade priaznivého počasia, bude púť ku Lomnianskej kaplnke, kde bude pobožnosť. Odchod od farského kostola s pánom kaplánom o 13:00 hod.; pobožnosť pri kaplnke začne o 14:30 hod.
•    Pobožnosť v kostole bude o 14:00 hod.
•    V pondelok brigáda matiek birmovancov v kostole o 15:30 hod.
•    Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
•    Pán kaplán sa bude venovať miništrantom, Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí eRko a prispievať do bulletinu Obce.
•    Ďakujeme animátorom, ktorých bolo 24, za ochotnú službu „budovania Božieho kráľovstva“ pre birmovancov.
•    Birmovanci v uplynulom týždni úspešne zložili skúšky. Nasleduje liturgická príprava slávnosti prijatia sviatosti birmovania.
•    Na opravu strechy kostola obetovali:
Bohuznáma rodina 100,- €, Bohuznáma 100,- €, Bohuznáma rodina 500,- €.
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!


OHLÁŠKY:

•    Richard Dejčík – syn Jozefa a Alžbety, rod. Hanakovičovej; nar. v Trnave, bývajúci v Trnave a Milada Mateková – dcéra + Rudolfa a Margity, rod. Očkajákovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes tretíkrát.
•    Rastislav Očkaják – syn Stanislava a Margity, rod. Krivačkovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúci v Hruštíne a Jana Žilincová – dcéra Štefana a Jany rod. Kulinovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes druhýkrát.
•    Matúš Brenkus – syn Ľubomíra a Daniely, rod. Turacovej; nar. v Trstenej, bývajúci v Rabčiciach a Magdaléna Šmihelová – dcéra Milana a Magdy rod. Šeligovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.
•    Ján Bartoščík – syn Antona a Marty, rod. Fašiankovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúci v Breze a Marta Martvoňová – dcéra Jozefa a Marty rod. Šeligovej; nar. v Dolnom Kubíne, bývajúca v Hruštíne. Ohlasujú sa dnes prvýkrát.

Ak by niekto vedel o nejakej prekážke k sláveniu manželstva,
nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.


Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry,
v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov.
Dokument si môžete pozrieť na linku:


Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.
Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.
Mons. A. Tyrol, generálny vikár


 

 
Farnost Hrustin